Guests & Partners

Regional Office of the Lodzkie Region in Brussels
We support and represent interest of our regional stakeholders on international arena, building capacity and stimulating engagement in European projects. On an ongoing basis we follow and analyse trends in European politics.
In order to promote initiatives and interesting ideas and personalities from our Region, Lodzkie House is also a place where many economic and promotional events take place.
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego
w Brukseli

Wspieramy i reprezentujemy interesy naszych regionalnych interesariuszy na arenie międzynarodowej, budując potencjał i stymulujemy zaangażowanie w projekty europejskie.
Na bieżąco śledzimy i analizujemy trendy w polityce europejskiej.
W celu promowania inicjatyw i ciekawych pomysłów i osobistości z naszego Regionu, Lodzkie House to także miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń gospodarczych i promocyjnych.
http://www.bruksela.lodzkie.pl

 

Lodzkie Creative Industry @PAF

%d bloggers like this: